top of page

Brandingenjörsprogrammet

Civilingenjörsutbildning i brandteknik Utbildningen inom brandteknik syftar till att möta samhällets behov av ingenjörer som bedriver yrkesverksamhet med anknytning till brandskydd och olycksförebyggande arbete inom såväl offentlig verksamhet som privat näringsliv. Utbildningen har ett tydligt fokus på hantering av konsekvenser till följd av akuta olyckor, speciellt brand, explosion, och utsläpp av farliga ämnen. I detta ingår att ha kunskap om sådana förlopp men även att identifiera och förebygga att dessa olyckor inträffar samt att agera skadeavhjälpande för de fall då olyckan har realiserats. Efter 3,5 års studier finns möjlighet att ta ut en brandingenjörsexamen, annars kan den studerande välja att inrikta sin utbildning antingen mot olyckshantering eller mot brandskyddsanalys. Efter uttagen examen finns möjlighet att läsa Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer som ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Revinge.

De studiesociala bitarna som förekommer ansvarar i stort Brandingenjörsstuderandes Intresseförening (BIIF) för i samarbete med V-sektionen och TLTH. Mer information om BIIF finns att läsa på BIIF:s webbplats.

bottom of page